Linnea Housing & Care AB

Inom vår verksamhet arbetar vi brett inom social rehabilitering relaterat till missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt skyddsbehov.

 • personer med missbruks- och/eller kriminell problematik

 • ensamstående kvinnor/män

 • familjer

 • personer med neuropsykiatrisk diagnos

 • personer med ett skyddsbehov
 • asylsökande (i samverkan med andra aktörer)

Konsulentstödd familjevård
Våra familjehem finns främst i Stockholmsområdet, men vi finns även på andra orter i Syd- och Mellansverige.

Medarbetare
Vår personal och externa medarbetare representerar en bred kompetens. Hos oss hittar du socionomer, arbetsterapeut , fritidsledare, terapeuter, pedagoger, skydds- och säkerhetskonsulter, handledare, entreprenörer, personliga tränare samt kostrådgivare.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter, i samtliga ärenden, är att medverka till självständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid kan klara sig på egen hand och blir självförsörjande. Vi försöker att hitta potentialer hos klienten som går att utveckla istället för att fokusera på det som är negativt.

Familjehem

Familjevärdarna vi samarbetar med är etablerade par, gifta eller sambos, med eller utan barn, men kan också vara ensamstående om detta passar bäst för en viss klient. Familjen/den ensamstående är socialt fungerande och lever i linje med de normer och lagar som finns i Sverige. Man ska kunna erbjuda ett rum till en klient under en överenskommen tid. Familjen måste kunna avsätta tid till att engagera sig i vägledning, gränssättning och stöd. Klienten ska behandlas med hänsyn och respekt och ingå i familjens gemenskap.

Familjevården syftar till att klienten, under trygga former, ska kunna ta tag i sitt liv med målsättningen att kunna fungera självständigt i samhället med allt vad det innebär. Genom att anpassa sig till och lära in nya vardagsrutiner med familjevärdarna som förebilder, ökar klientens förmåga att hantera olika företeelser och situationer på ett konstruktivt sätt. Genom familjevården kan klienten upptäcka nya sätt att förhålla sig till livet och testa, utveckla och stärka sina förmågor.

Familjevärdarna träffar regelbundet en familjevårdskonsulent minst en gång i veckan för handledning. Därutöver vid avslut för utvärdering. Våra familjevärdar har anmälningsskyldighet till Linnea Housing & Care AB. Våra familjevärdar omfattas av tystnadsplikt.

Främst i Stockholmsområdet, men även på andra orter i Syd- och Mellansverige.
Familjehem och andra typer av boenden i olika regioner i Sverige, men även i andra länder.
Familjevärdarna får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning alternativt fakturering. Nivån på ersättningen kan variera beroende på målgrupp, uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Familjevärdarna internutbildas fortlöpande.
Vid vistelser utanför familjehemmet ska klienten vara tillbaka i familjehemmet senast 22.00. Detta gäller alla dagar. Familjevärdarna ska alltid veta var klienten befinner sig. Om klienten är på ledighet ska familjevärdarna alltid veta var klienten vistas. Klienten ska ha telefonkontakt med familjevärdarna varje dag på överenskommen tid samt vara disponibel på telefon under hela bortavistelsen. Familjevärdarna ska veta vilken adress klienten befinner sig på samt ha ett telefonnummer dit. Samtliga våra klienter ska vara utrustade med mobiltelefon.
En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.
 • attityder och åsikter till sammanhanget
 • värderingar
 • jobbsituation
 • geografisk lokalisering
 • boendestandard
 • psykisk status
 • intellektuell och empatisk förmåga
 • familjevärdarnas samspel
Eftersom vi dagligen arbetar med drogrelaterad problematik, är det viktigt att våra medarbetare lägger stor vikt vid att vara förebilder ifråga om bruk av alkohol och droger. Det är också viktigt för vår arbetsmiljö och prestationsförmåga att våra medarbetare värnar om sin hälsa.

Under arbetstid tillåter vi inte förtäring av drycker som överskrider motsvarande en lättöl. Intag av narkotiska preparat, receptbelagda läkemedel – som inte ordinerats av läkare – anabola steroider är oacceptabelt både på och utanför arbetstid.

Om någon medarbetare uppvisar en beroendeproblematik enligt ovan, aktualiseras en rehabiliteringsåtgärd. Alternativt upphör samarbetet med denna person.

Samtliga inskrivna klienter har alkohol- och drogförbud, undantaget de som ordinerats preparat för t ex opiatberoende eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Här gäller samma policy som för våra övriga medarbetare – undantag:

– Alkohol kan förvaras inlåst
– Alkohol kan förtäras i familjehemmet i sociala sammanhang under lugna former och om klienten inte påverkas negativt. Dock avråder vi från att förtära alkohol om klienten är närvarande

Om en familjevärd inte följer vår policy vidtas relevanta åtgärder omgående.

Alla medarbetare och familjevärdar informeras ingående om vår alkohol- och drogpolicy

Öppenvård – stödboende, träningsboende

Främst i Stockholmsområdet, men även på andra orter över hela Sverige erbjuder vi individuellt anpassade öppenvårdsalternativ, stödboende i olika boendeformer samt träningsboende för personer som slussas ut från varierande rehabiliteringsinsatser (se ytterligare information om våra träningslägenheter nedan).

I vår öppenvård anpassas alla komponenter och planering utifrån klientens individuella förutsättningar, önskemål och behov. Vår specialnisch i sammanhanget är att vi kan erbjuda lägenheter på kort varsel genom en unik samverkan med fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Ett kvalitativt eget boende för en person som har levt utanför ramarna i en destruktiv tillvaro, kan tillsammans med en stimulerande arbetsrelaterad sysselsättning eller studier innebära vändpunkten till ett bra liv.

I vår öppenvård arbetar vi även med att motivera våra klienter att aktivera sig fysiskt. En god fysik gör allt i livet lättare och stärker självkänslan.

Både våra klienter i stödboende och träningsboende träffar en kontaktperson minst en gång i veckan (i vissa fall varje dag eller flera ggr i veckan). Kontaktpersonens funktion är att bevaka att den överenskomna planeringen följs samt att fungera som en förebild och ett bollplank för klienten. Man medverkar även till att underlätta för klienten att etablera nya, positiva sociala kontakter.

Kontaktpersonen ansvarar för regelbunden rapportering till ansvarig handläggare.

Vi försöker så långt det är möjligt att matcha klient och kontaktperson ifråga om ålder, erfarenheter och intressen.

Jorge Rinkon. Medicinsk doktor , specialist o psykiatrin , certiferad emdr terapeut

Varierande former med fokus på friskvård och idrott utifrån intressen och förutsättningar, men också måleri, foto, drama m fl.
Utifrån intressen, önskemål och förutsättningar och i samverkan med andra aktörer t ex: segling, skidåkning (längd– och utförsåkning), film, teater, mässor/utställningar, konserter och resor/utflykter.

Martha Robayo. Läkarexamen och är samtalsterapeut.

Vi erbjuder våra klienter praktik- och utbildningsplatser på företag inom olika verksamhetsområden i samverkan med AF.

Våra träningslägenheter kan disponeras av klienter som slussas ut från olika typer av rehabiliteringsinsatser. För att en klient ska bli aktuell för en träningslägenhet krävs bl a längre skötsamhet och målet är stabil drogfrihet. Klienter med ett neuropsykiatriskt funktionshinder ska bedömas kunna klara sig i ett eget boende med ett anpassat stöd. Vi ställer relativt höga men realistiska krav på personer som får möjligheten att bo i våra träningslägenheter. En av anledningarna till detta är att vi inte vill medverka till att bana väg för att klienten i onödan ska misslyckas. Vi skräddar syr ett individuellt paket utifrån klientens behov, önskemål samt uppdrag.

Vill bli familjehem

Kravspecifikation för godkännande av familjehem

En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.

Andra faktorer som ligger till grund för vår bedömning är:

 • attityder och åsikter till sammanhanget
 • värderingar
 • jobbsituation
 • geografisk lokalisering
 • boendestandard
 • psykisk status
 • intellektuell och empatisk förmåga
 • familjevärdarnas samspel

Kontakta oss

  Telefon nummer växel: 08-40029870

  Dygnet runt jour